Comparteix:

Acers

-        Determinació de la geometria d’un pilar de fosa i determinació de les tensions admissibles teòriques.

-        Determinació de la resistència a compressió d’una proveta cilíndrica extreta d’una mostra de fosa.

-        Assaig a tracció d’una proveta d’acer mecanitzada i determinació de la tensió de ruptura i el límit elàstic.

-        Caracterització química d'un metall mitjançant microscopia electrònica de rastreig amb anàlisi puntual.

-        Caracterització química d'un metall mitjançant microscopia electrònica de rastreig amb anàlisi puntual, i determinació de la seva soldabilitat.

-        Determinació del tipus d'acer inoxidable i la seva composició química

-        Localització i estimació del Ø de barra i del recobriment de l’armadura en elements de formigó armat.

-        Determinació de les caracterís-tiques geomètriques d’una proveta d’acer.