Comparteix:

Morters

-        Estudi mitjançant lupa binocular d'una mostra de morter.

-        Estudi del color mitjançant lupa binocular d'una mostra de morter.

-        Estudi mitjançant làmina prima i microscopi petrogràfic d'una mostra de morter.

-        Granulometria mitjançant tamisat.

-        Granulometria mitjançant tecnologia làser.

-        Difracció de raigs X.

-        Anàlisi termogravimètrica d’una mostra de morter.

-        Anàlisi química per fluorescència.

-        Determinació de la tensió d'adherència entre el morter de revestiment i la fàbrica de maó "in situ".

-        Determinació de la tensió d'adherència entre el morter i la fàbrica al laboratori.

-        Pastat de morter, confecció de 3 provetes prismàtiques de 40 x 40 x 160mm, curat i assaig a flexotracció i a compressió a Laboratori.

-        Determinació qualitativa del tipus de sals solubles presents en una mostra de morter aportada al laboratori, mitjançant varilles d’anàlisis (sulfats, nitrats/nitrits i clorurs, pH).

-        Determinació qualitativa de la presència de sulfats d’una mostra de morter.

-        Determinació quantitativa de la presència de clorurs d’una mostra de morter.

-        Determinació de la fondària de carbonatació.

-        Determinació del contingut de ciment.

-        Determinació de densitats i porositats.

-        Absorció d'aigua per capil·laritat.

-        Absorció a l'aigua líquida (hidrofugació) 3 pipetes Karsten.

-        Determinació de la retracció lineal en les primeres edats de productes per unió estructural.

-        Control de fissures i lupa binocular "U" fixes.

-        Determinació del coeficient de fiabilitat d'una mostra de sorra per elaborar morters i formigons.

-        Determinació de la consistència de un morter amb la taula de sacsejades.

-        Determinació de la permeabilitat al vapor d'aigua dels morters endurits de revoc i enlluït.

-        Determinació del fraguat (inici i final).

-        Determinació de la estabilitat del volum.

-        Determinació de la resistència al tallat, seguint la metodologia descrita a la norma UNE-EN 2409:2007 de "Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado". (S'aplica aquesta norma per falta de regulació en morters).