Comparteix:

Fusta

-        Diagnòstic “in situ” de bigues de fusta amb determinació del tipus d’atac biòtic, podriments i particularitats específiques.

-        Estudi resistogràfic d’elements de fusta amb determinació puntual per a verificar possibles discontinuïtats i/o alteracions que indiquin presència d’algun tipus d’atac d’insectes o podriment.

-        Determinació d’espècie de fusta d’una mostra mitjançant microscopia de làmina fina en direccions tangencials, axial i radial.

-        Determinació de la tensió de ruptura (classe resistent) mitjançant assaig a flexió de bigueta de fusta.

-        Determinació de la impregnabilitat de les espècies de fusta per productes protectors.

-        Determinació d’humitat per dessecació.

-        Determinació del pes específic.