Comparteix:

Pedres

-        Anàlisi química majoritaris per FRX.

-        Estudi petrogràfic.

-        Determinació de la mineralogia per Difracció de raig X.

-        Microscopia electrònica de rastreig.

-        Assaig per a la determinació de la densitat aparent i porositat total.

-        Assaig per la determinació de la desorció d’aigua (evaporació).

-        Determinació del coeficient d'absorció aigua per capil·laritat.

-        Assaig d'absorció d’aigua a pressió atmosfèrica.

-        Permeabilitat al vapor d’aigua (difusivitat).

-        Determinació de la permeabilitat a l’aigua líquida.

-        Assaig de determinació de la resistència a compressió uniaxial.

-        Assaig de flexió sota càrrega concentrada.

-        Assaig per a la determinació del mòdul d’elasticitat dinàmica.

-        Assaig per a la determinació de la propagació del so.

-        Determinació del mòdul d’elasticitat estàtica.

-        Determinació del coeficient lineal de dilatació tèrmica.

-        Assaig per la determinació de la duresa Knoor.

-        Det. Energia de trencament per impacte.

-        Càrrega de trencament per ancoratges. Determinació de la resistència a la  cristal·lització sals.

-        Assaig de resistència a la geladicitat 28 cicles.

-        Assaig d'envelliment per SO2 en presència humitat.

-        Assaig d'envelliment per boira salina.

-        Determinació de l'envelliment per ultravioleta.

-        Assaig d'envelliment per xoc tèrmic.

-        Assaig de resistència a l’abrasió

-        Determinació de l'expansió per absorció d’aigua (Inflament).

-        Determinació de l'angle de contacte.

-        Anàlisi d'amiant per microscòpia òptica.

-        Aplicació de 3 tractaments conservatius.

-        Mètode d’assaig per pedra natural.  Determinació de la densitat relativa i aparent, i de la porositat oberta i total.