Comparteix:

Sòls

-        Determinació del límit plàstic d'un sòl.

-        Determinació del límit líquid d'un sòl pel mètode de l'aparell de Casagrande.

-        Assaig de compactació. Proctor Normal.

-        Assaig de compactació. Proctor Modificat.

-        Determinació de la densitat "in situ" pel mètode de l'ampolla de sorra.

-        Determinació de les propietats geomètriques dels àrids.

-        Equivalent de sorra.

-        Determinació del contingut de matèria orgànica oxidable d'un sòl pel mètode del permanganat potàssic.

-        Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl.

-        Anàlisi granulomètric de sòls fins per sedimentació. Mètode del densímetre.

-        Anàlisi granulomètric de sòls per tamisat.

-        Obtenció de la tensió de treball mitjançant assaig de gat pla simple.

-        Obtenció del mòdul de deformació mitjançant assaig de gat pla doble.

-        Obtenció de la tensió de treball i del mòdul de deformació mitjançant assaig de gat pla simple, i després doble.

-        Determinació de la resistència a compressió in situ, mitjançant un marc de càrrega.