Comparteix:

Característiques físico mecàniques de materials al Laboratori

Determinació de la resistència a compressió de provetes.

Determinació de la resistència a flexió de provetes.

Determinació de la resistència a flexió de d'elements de grans dimensions.

Determinació de la resistència a tracció de provetes mecanitzades.

Determinació del mòdul d'elasticitat dinàmica, per ressonància fonamental.

Determinació  del mòdul d'elasticitat dinàmica, per propagació del so.

Determinació  del  mòdul  d'elasticitat  estàtica.

Determinació  del  coeficient  lineal  de  dilatació tèrmica.

Determinació del coeficient d’expansió per humitat.

Determinació de les densitats aparent i relativa, i porositat accessible a l'aigua.