Comparteix:

Formigó

 • Determinació de la presència de ciment aluminós d'una mostra de formigó endurit (mètode de l’oxina).
 • Difracció de raig X d’una mostra de formigó endurit.
 • Determinació potenciomètrica de clorurs en una mostra de formigó endurit.
 • Determinació del contingut de sulfats en una mostra de formigó endurit.
 • Determinació del contingut de ciment en una mostra de formigó endurit.
 • Determinació de possible carbonatació i mesura de la fondària, d’una mostra de formigó endurit.
 • Determinació de densitats i porositat aparent d’una proveta d’una mostra de formigó endurit.
 • Obtenció (tall amb serra de disc), recapçat amb morter i trencament a compressió d’una proveta prismàtica d’una mostra de formigó.
 • Obtenció (tall amb serra de disc), recapçat amb morter i trencament a compressió de tres provetes prismàtiques d’una mostra de formigó.
 • Tall i trencament a compressió de cinc microprovetes de formigó.
 • Extracció, tall, recapçat i trencament a compressió d'una proveta testimoni de formigó de Ø 25 a 100 mm.
 • Extracció d'una proveta testimoni de formigó, a obra (sense assaig).
 • Extracció d'una proveta testimoni de formigó de Ø 25 a 100mm, al laboratori.
 • Tall, recapçat i trencament d'un testimoni aportat al laboratori.
 • Recapçat i trencament a compressió d'una proveta de formigó.
 • Localització i estimació del Ø de barra i del recobriment de l’armadura en elements de formigó armat.
 • Assaig a flexió de bigueta de formigó aportada amb la determinació de càrrega màxima, fletxa màxima, característiques geomètriques, límit elàstic de l'acer, densitats i porositat aparent, resistència a compressió del formigó i fondària de carbonatació.
 • Assaig a flexió de bigueta de formigó aportada al laboratori amb determinació de la càrrega màxima i fletxa màxima.
 • Determinació de característiques geomètriques i d’armat d’una bigueta.
 • Determinació de la composició química per fluorescència de raigs X.
 • Anàlisi termogravimètrica d’una mostra de formigó endurit.
 • Absorció a l’aigua líquida (hidrofugació) 3 pipetes Karsten.